PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Projekti

PREGLED PROJEKATA 2003–2020

VALID - Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue

2020 - 2021

Donator: Evropska Unija, program Evropa za građane i građanke

Partneri: Grad Peć (KS*), Opština Zavidovici (BH) , Opština Tuzi (CG), Opština Patos (AL), Opština Kumanovo (MK), Grad Ravenna (IT), Grad Larissa (GR), Volunteer Centre Novo Mesto (SLO), LDA Kosovo (KS*), LDA Subotica (SRB).

Cilj projekta je izgradnja mreže gradova posvećenih interkulturnom dijalogu i razmeni, koristeći pristup odozdo prema gore i promociju kulturne participacije građana. Kulturna participacija se smatra alatom za poboljšanje socijalne inkluzije, aktivnog građanstva i međukulturnog dijaloga, kao i jačanje solidarnosti i poštovanja kulturne raznolikosti. Projekat je strukturiran kao skup međusobno povezanih aktivnosti koje će naizmenično biti realizovane na lokalnom i međunarodom nivou.

Action 4 Europe of Solidarity A4EUS

2020-2021

Donator: Evropska Unija, program Evropa za građane i građanke

Partneri: Focus Europe – Project Laboratory for European Integration (IT), COPPEM - Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo (IT), Roma Youth Center (MK), Opština Tuzi (CG), Ayuntamiento de Cuenca (ESP), International Platform for Citizen Participation Sdruzhenie (BG), Comune di Mazara del Vallo (IT), Kunsill Lokali Haz-Zebbug (MLT), Culturepolis (GR), Wismar Bildungsgesellschaft Gemeinnützige Gmbh (D), European University College Association (BEL), Ebony African Cultural, Arts and Human Rights Organisation (HU), Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin Rajon (AL), Comune di Osilo (IT), Unione dei Comuni del Gerrei (IT).

Kroz planiranih sedam međunarodnih sastanaka i konferencija, projekat okuplja 16 prtnera, gradova, udruženja i obrazovnih institucija iz EU i zemalja u susedstvu EU, i pruža priliku za multiperspektivni pristup i diskusiju o evropskoj solidarnosti i imigracionim politikama.

WB CulTours – Kulturne ture po Zapadnom Balkanu

2020-2021

Donator: Western Balkans Fund

Partneri: LDA Nikšić (CG); LDA Mostar, (BiH); LDA Kosovo (KS*); Balkan Network for Local Democracy BNLD, (MK)

Cilj projekta je unapređenje saradnje i društvene kohezije u regionu Zapadnog Balkana kroz zajedničke aktivnosti u oblasti kulture i održivog razvoja. Projektne aktivnosti su osmišljene kao svojevrsna nadgradnja tekućeg projekta „Monumental 9“ i fokusirane su na promovisanje zajedničkog kulturnog nasleđa zemalja Zapadnog Balkana, podršku lokalnom održivom razvoju više mikro-lokaliteta kroz promociju njihovih turističkih potencijala i drugih lokalnih aktivnosti koje stvaraju prihode, kao i na dodatno osnaživanje saradnje i umrežavanje različitih aktera na lokalnom i regionalnom nivou.

Monumental 9

2019-2020

Donator: Evropska Unija kroz Šemu grantova za razvoj i promociju projekata u turizmu Regionalnog Saveta za Saradnju (RCC)

Partneri: LDA Nikšić (CG) LDA Subotica (SRB); LDA Mostar, LDA Prijedor, LDA Zavidovici (BiH); LDA Kosovo (KS*); ALDA Skopje (MK)

Cilj projekta je da se stvore preduslovi za razvoj novih turističkih proizvoda koji će doprineti povećanju zapošljivosti mladih i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica na Balkanu kroz animaciju mikro lokaliteta u regionu. Konkretno, kroz ovaj projekat mladi iz regiona radiće na razvoju novih turističkih ruta baziranih na spomenicima posvećenim Drugom svetskom ratu u zemljama zapadnog Balkana, pri tom koristeći koncept Greeter-a i moderne on-line pristupe u marketingu.

Lokalni privredni monitor

2019-2020

Donator: Evropska Unija kroz program malih grantova projekta ''Pripremi se za učešće - P2P'' Centra za evropske politike CEP, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED i portala European Western Balkans

Ciljevi projekta su davanje doprinosa unapređenju uslova za učešće lokalnih OCD u praćenju napretka u okviru pregovaračkog poglavlja 20 i proaktivno zastupanje primene praktičnih politika vezanih za oblast ovog poglavlja na lokalnom nivou, uz poseban naglasak na oblast razvoja preduzetništva, i unapređenje informisanosti lokalne javnosti i donosilaca odluka o ključnim izazovima razvoja industrijske politike i preduzetništva.

Ciljne grupe: OCD, OCD tematske mreže, regionalne privredne komore, razvojne agencije, preduzetnici i udruženja preduzetnika, formalna i neformanla udruženja mladih, ženske asocijacije, lokalni mediji, lokalne vlasti.

Geografski obuhvat projekta: Deset opština na severu i jugoistoku Srbije - Knjaževac, Zaječar, Sokobanja, Aleksinac, Svrljig, Subotica, Kanjiža, Ruma , Sombor, Stara Pazova.

Ključne aktivnosti i rezultati projekta su organizacija dva okrugla stola sa akterima lokalnog ekonomskog razvoja u Knjažecvu i Subotici, istraživanje u 10 opština i gradova na severu i jugoistoku Srbije o lokalnim strateškim okvirima i lokalnim institucionalnim kapacitetima za podršku ekonomskom razvoju ovih zajednica, kao i informativna kampanja na društvenim mrežama koja će promovisati glavne nalaze istraživanja i dobre lokalne prakse u podršci i razvoju preduzetništva.

CLINK - Kulturna baština kao spona koja povezuje lokalne zajednice

2019-2020

Donator: Evropska Unija, program Evropa za građane i građanke
Partneri: LDA Mostar, LDA Zavidovići, LDA Prijedor (BiH), LDA Nikšić (CG), LDA Albania (AL), LDA Sisak (HR), ALDA (FR), LDA Subotica (SRB), Omma Studio (GR)

Projekat povezuje 10 lokalnih zajednica iz i van EU istražujući i upoređujući njihovu kulturnu baštinu, fokusirajući se na veze koje postoje među njima i mesto koje zauzimaju u širem kontekstu bogate kulturne baštine Evrope. Kroz planirane aktivnosti lokalnog i međunarodnog karaktera, kao što su forumi, studijske posete, umetnički događaji, planiramo da u projekat uključimo različite grupe: kulturne institucije i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, umetnike, dizajnere, preduzetnike, neformalne omladinske grupe i lokalne vlasti.

Nasleđe 2.0

2019

Donator: Opština Knjaževac

Projekat predstavlja svojevrstan nastavak projekta ‘’Nasleđe koje delimo’’ i daje doprinos unapređenju očuvanja, zaštite i promocije kulturno – istorijskog nasleđa opštine Knjaževac, sa fokusom na arhitektonsko nasleđe. Grupa mladih će kroz istraživački rad u zajednici sakupiti materijal koji se tiče arhitektonskog nasleđa u opštini Knjaževac, vizuelno ga obraditi i predstaviti na moderan, kreativan i inovativan način u vidu razglednica, koje će biti podeljene građanima tokom završnog događaja - izložbe na otvorenom.

Mladi Balkana za Evropu

2018-2021

Donator: Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu – Civil Society Facility, Konsolidacija regionalnih mreža
Partneri: Fondacija Centar za demokratiju FCD (SRB), Balkan Network for Local Democracy BNLD (MK), ALDA (FR), CRTA (SRB), Youth Act (AL) i SODEM (TUR) 

Projekat osnažuje organizacije civilnog društva i posebno organizacije mladih u zemljama zapadnog Balkana da aktivnije učestvuju u kreiranju reformi koje će nas približiti Evropskoj uniji, da učestvuju u javnom dijalogu i da utiču na politike. Pored toga, projekat podstiče stvaranje platformi za regionalnu saradnju i doprinosi jačanju culture participacije i aktivnog građanstva.

Obrazovanje za globalno građanstvo

2018

Donator: Autonomna pokrajina Trentino, Italija kroz program teritorijalne saradnje Trentino – Balkan Asocijacije Trentino con I Balcani
Partneri: Centar za međunarodnu saradnju (IT), Associazione Trentino con i Balcani (IT), Kancelarija za mlade opštine Trento (IT), Asociacija Trentino sa Balkanom Srbija, Tehnička škola Knjaževac (SRB)

Ovaj ima za cilj uspostavljanje saradnje između tehničkih škola u Knjaževcu i Trentu, razvoj profesionalnih veština njihovih nastavnika kroz obuku o konceptu globalnog građanstva i istraživanje mogućnosti za dalju saradnju.

Nasleđe koje delimo

2018

Donator: Opština Knjaževac

Projekat daje doprinos unapređenju očuvanja, zaštite i promocije kulturno – istorijskog nasleđa opštine Knjaževac kroz formiranje grupe mladih će kroz istraživački rad u opštinskim institucijama kulture, kao i rad na terenu, sakupiti materijal koji se tiče materijalnog kulturno – istorijskog nasleđa u opštini Knjaževac, vizuelno ga, uz pomoć akademskog slikara, obraditi i predstaviti na moderan, kreativan i inovativan način u vidu digitalnih kolaža koji će biti publikovani kao razglednice I distribuirani za upotrebu TO Knjaževac.

Italijanski volonteri za aktivno učešće mladih

2018-2019

Donator: Evropska Unija, program Erasmus +
Partner: Cooperativa Margherita, IT

Cilj projekta je da, kroz boravak u Knjaževcu i rad italijanskih volontera u LDA kancelariji na programima interkulturalnog učenja, doprinese stvaranju otvorenog i tolerantnog okruženja, pogodnog za aktivno učešće mladih Knjaževca u međunarodnim programima mobilnosti kao što je Evropski Volonterski Servis (EVS).

Mladi zagovarači

2018

Donator: Evropska Unija, program Erasmus +
Partneri: LDA Mostar, LDA Prijedor, LDA Zavidovici, BH; LDA Subotica, SRB; LDA Brtonigla/Verteneglio, CRO; Open Doors Centre Tirana, AL; System & Generation Ankara, TUR; ALDA Skopje, MK; LDA Kosovo, KS*; Association of young ecologist Niksic, LDA Nikšić, CG

Ovaj projekat međunarodne omladinske obuke ima za cilj osnaživanje omladinskih radnika i lidera za artikulisanje interesa i potreba mladih pomoću različitih modela, mehanizama i tehnika zagovaranja i jačanja kapaciteta mladih za učešće u procesu kreiranja politika za mlade.

Umemo li pravilno da slušamo, gledamo i čitamo?

2018

Donator: Evropska Unija, program Erasmus +
Partneri: Cultural Heritage Institute, BG; Regional Advocacy Center, MK; JOL-LET, HUN; Bué Fixe Youth Organisation, PT

Ovaj projekat međunarodne razmene mladih ima za cilj da unapredi medijsku pismenost mladih razvijanjem njihovih veština kritičkog razmišljanja, komunikacije i digitalne pismenosti.

GREENist - Životna sredina: budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

2017-2018

Donator: Regionalni centar za životnu sredinu Srbija, SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency
Partneri: Timočki klub, Knjaževac; Entuzijasti Kučeva, Kučevo; Resurs centar, Majdanpek; Pirgos, Pirot; Ženska inicijativa, Knjaževac; Asocijacija za razvoj Kladova ARK, Kladovo 

Projekat ima za cilj da:
1. Ojača organizacije civilnog društva iz Jugoistočne Srbije da aktivno učestvuju u praćenju primene međunarodnih, EU i nacionalnih propisa iz oblasti zaštite šivotne sredine koje se implementiraju na lokalnom nivou na teritoriji jugoistočne Srbije;
2. Motiviše i uključi lokalne vlasti i zainteresovane strane da koordinisano sarađuju u primeni i praćenju primene pravnih tekovina poglavlja 27 na lokalnom nivou u opštinama Jugoistočne Srbije;
3. Informiše javnost Jugoistočne Srbije da može aktivno da učestvuje u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine u svojim zajednicama.

WE-NET: Ka gradovima obrazovanim za odgovoran odnos prema sredini

2017-2018

Donator: Evropska Unija, program Evropa za građane i građanke
Partnei: Comune di Thiene – ITALY, European Association for Local Democracy ALDA - FRANCE, Zwiazek Stowarzyszen Multikultura, Krakow – POLAND, Liga Ochrony Przyrody Zarzad Okregu Podkarpackiego, Rzeszow – POLAND, CNJ - Confederação Nacional de Jovens Agricultores e Desenvolv, Lisbon – PORTUGAL, Comune di Cervino – ITALY, Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Novo mesto – SLOVENIA, Local Councils Association Malta, Marsa – MALTA, Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, Madrid – SPAIN, RSN Ricerche e Studi Naturalistici Biosphaera s.c.s., San Vito di Leguzzano – ITALY, Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo Scpa – ISBEM, Brindisi – ITALY, Opština Knjazevac – SERBIA

Projekat ima za cilj da okupi i uspostavi mrežu opština i udruženja civilnog društva iz različitih regiona širom Evrope i omogući im da razmenjuju iskustva i najbolje prakse na temu održivog razvoja, sa fokusom na upravljanje otpadom i recikliranje.

Balkanski kaleidoskop

2017-2018

Donator: Donator: Evropska Unija, program Evropa za građane i građanke
Partneri: LDA Subotica (SRB), ALDA (FR), LDA Mostar (BH), LDA Zavidovici (BH), LDA Prijedor, KulturLife (GER), Institute for national history of Macedonia (MK), Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights (CRO), Municipality of Ravenna (IT), SPES - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio (IT), Somborski edukativni centar (SRB), Znanstvenorazikovalni center Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti (SLO)

Projekat stavlja akcenat na značaj i vrednost usmene istorije i različitih perspektiva istorijskog narativa. Projekat ima za cilj promociju razumevanja zajedničke istorije Evrope među mladim ljudima, zajedničkih vrednosti i unapređenje poštovanja, tolerancije i uvažavanja raznolikosti u svetlu sećanja na ratove na prostorima bivše Jugoslavije. Istovremeno, projekat ističe temu važnosti mira u Evropi, kao i razumevanje ciljeva i napora koji su postignuti u zemljama Balkana u pravcu demokratskih reformi i unapređenja integracije u EU.

Ambasadori znanja

2017

Donator: Opština Knjaževac

Projekat ima za cilj dalje osnaživanje volonterskog omladinskig info servisa ‘’Info tačka Knjaževac’’ kroz formiranje i obuku grupe vršnjačkih edukatora i edukatorki koji će se pridružiti i dalje raditi zajedno sa postojećim volonterima i volonterkama Info tačke.

Naši građani za našu opštinu

2016-2017

Donator: UNOPS
Partneri: Opština Vlasotince

Projekat daje doprinos unapređenju dobrog upravljanja u opštini Vlasotince kroz:
1) Poboljšanje procedura za finansiranje lokalnih udruženja građana od iz opštinskog budžeta;
2) Stvaranje uslova za aktivno učešće građana i lokalnih OCD u procesima odlučivanja i kreiranja strateških dokumenata na lokalnom nivou.

NET or NEET: umrežavanje u borbi protiv ranog napuštanja škole

2016-2017

Donator: Evropska Unija, program Erasmus +
Partneri: Cooperativa Margherita – ITALY, Kujawsko-Pomorska WK OHP – POLAND, Comune di Regio Emilia – ITALY, LDA Albania – ALBANIA, Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – SLOVENIA, Fundación Privada Indera – SPAIN, LDA Niksic – MONTENEGRO, European University of Tirana UET – ALBANIA, The European Association for Local Democracy (ALDA) – FRANCE

Projekat nadograđuje postignuća prethodno realizovanog projekta ‘’T-TRUST“, koji je omogućio razumevanje uzroka ranog napuštanja škole i stvaranje novih mreža u podršci deci i mladima u lokalnoj zajednici. Kroz razmenu dobrih praksi i znanja ovaj projekat promoviše nove metodologije za rad sa decom i mladima u riziku od ranog napuštanja obrazovnog sistema.

Uspostavljanje omladinskog volonterskog info servisa - Info tačka Knjaževac

2016-2017

Donator: Ministarstvo omladine I sporta Republike Srbije
Partneri: Centar za kreativni razvoj Knjaževac

Projekat povećava dostupnost informacija o različitim programima mobilnosti dostupnim mladima Knjaževca i daje doprinos stvaranju podsticajne sredine za njihov aktivizam i volonterizam kroz formiranje i osnaživanje grupe volontera/ki i osnivanje prvog lokalnog omladinskog volonterskog info servisa u opštini Knjaževac.

Mladi sa planom

2016

Donator: Evropska Unija, program Erasmus +
Partneri: LDA Mostar (BiH) i 14 omladinskih organizacija iz 10 zemalja: Bosna I Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Turska, Češka, Rumunija, Italija, Belgija.

Projekat unapređuje kapacitete omladinskih radnika i lidera omladinskih projekata i njihovih organizacija za razvoj kvalitetnih međunarodnih projekata vezanih za omladinu i omladinski rad unutar E + programa.

Jačanje kapaciteta mladih preduzetnika i preduzetnica

2016

Donator: Autonomna pokrajina Trentino, Italija kroz program teritorijalne saradnje Trentino – Balkan Asocijacije Trentino con I Balcani
Partneri: Associazione Trentino con i Balcani (IT); Opština Knjaževac (SRB)

Osnovni cilj projekta je da uz podršku eksperata iz Trentina unapredi znanje i osnaži preduzetnički duh mladih koji se bave preduzetništvom ili su nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Omladinski EU info kutak

2016

Donator: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
Partneri: Centar lokalne demokratije Subotica

Cilj projekta je da doprinese sprovođenju Strategije komunikacije o pristupanju Srbije Evropskoj uniji na lokalnom nivou kroz promociju programa prekogranične saradnje, upoznavanjem mladih u lokalnim zajedincama sa efektima i rezultatima projekata, značajem koji EU posvećuje prekograničnim programima i programima regionalnog razvoja, kao i profesionalnim znanjima potrebnim za pripremu i upravljanje projektnim ciklusom.

Vidimo se u Centru

2016

Donator: Donator: Ministarstvo omladine I sporta Republike Srbije
Partneri: Centar za kulturu i umetnost K019, Knjaževac

Projekat daje doprinos povećanju aktivizma mladih i promovisanju dijaloga mladih sa donosiocima odluka u opštini Knjaževac. Kroz niz aktivnosti (radionice, panel diskusije, prikupljanje potpisa građana za podršku inicijativi za otvaranje Omladinskog centra u Knjaževcu, javnog kulturnog događaja na otvorenom I sastanka sa predstavnicima lokalnih vlasti) angažuje mlade ljude Knjaževca u akciji zagovaranja dobijanja javnog prostora za mlade.

10 knjaževačkih čuda

2015

Donator: Opština Knjaževac

Projekat se realizuje u cilju unapređenja promocije i povećanja aktivizma mladih Knjaževca. Projektom je predvidjen izbor 10 najboljih fotografija kojima će mladi prikazati svoja omiljena mesta u Knjaževcu i jednog slogana koji će se naći u turističkom vodiču koji će biti izrađen kao konačan proizvod ovog projekta.
Mladi Knjaževca će, kroz pomenuti turistički vodič, približiti lepote svog grada i dati praktične informacije svojim vršnjacima iz zemlje i inostranstva o tome kako doći, gde odsesti i jesti, šta videti i kako se zabaviti u našem gradu i okolini. Vodič će biti izrađen u formi sklopive mape, praktičan naročito za mlade putnike - bekpekere, a distribuiraće se preko mreže saradnika, kao što su vlasnici hostela, studentski domovi, omladinski centri i organizacije u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue

2015 - 2018

Donator: Evropska unija, Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations

Partneri: Association of Local Democracy Agencies – ALDA, Strazbur, ALDA Skoplje, LDA kancelarije iz Nikšića, Mostara, Zavidovića, Prijedora, Subotice i Peći.

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je nova platforma u nastajanju na području Zapadnog Balkana. Cilj osnivanja ove mreže je jačanje regionalne saradnje i koordinacije izmeđju organiyacija civilnog društva i vlasti kako bi udruženim snagama radili na stvaranju boljih uslova za aktivizam i učešće mladih u životu njihovih lokalnih zajednica, ali i šire. Projekat predviđa niz lokalnih I regionalnih aktivnosti, između ostalog osnivanje omladinskih savetodavnih grupa I otvaranje info tačaka za mlade u svim gradovima I opštinama koje učestvuju u projektu, kreiranje regionalne radne grupe mladih, regionalni vebsajt I bilten, regionalno istraživanje o participaciji mladih na Balkanu I organizovanje regionalnog Foruma mladih za lokalnu demokratiju.

Internet prezentacija http://www.alda-balkan-youth.eu/

Lokalne koalicije za razvoj zajednica / Local coalitions for community development

20122015

Donator: Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2011 Civil Society Facility Development

Partneri: ALDA, LDA Nikšić, Palgo Centar Beograd, LDA Subotica, opštine Nikšić, Kotor, Rožaje, Bijelo Polje, Ulcinj i NVO Mladiinfo – Nikšić

Projektom je, kroz aktivnost dodeljivanja malih grantova, pružena podrška aktivnom učešću organizacija civilnog društva I uspostavljanju partnerstava sa lokalnim samoupravama u pet opština u Crnoj Gori u bavljenju pitanjima javne administracije, jačanja kapaciteta i razvoja NVO-a, zaštite životne sredine i održivog razvoja, pridruženja EU, socijalnog dijaloga i decentralizacije uprave.
Dokumentarac o projektu.

Borba protiv nezaposlenosti kroz umrežavanje za mlade / Fighting unemployment through networking for youth - FUNNY

2013

Donator: Evropska unija, program Mladi u akciji / Youth in action

Partneri: ALDA, Francuska, BINA, Azerbejdžan, Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala, Rumunija, Association of Kosovo Municipalities, Kosovo
Maison de l’Europe de Caen Basse-Normandie, Francuska, Economic Research Center, Azerbejdžan, EUROCULTURA, Italija, Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici, Bosna I Hercegovina, “Millennium”, Srbija, NATIONAL FORUM ALTERNATIVES, PRACTICE, INITIATIVES, Bulgaria, NGO Horizont, Albanija, Association for Developing Voluntary Work Novo mesto, Slovenija, Coalition of youth organizations SEGA, Makedonija, Terra-1530, Moldavija, Vejle Kommune, Danska, Belorusian Organization of Working Women, Belorusija, LDA Gruzija, LDA Nikšić, LDA Sisak

Ovaj projekat predstavlja zajedničku inicijativa 20 NVO iz 17 zemalja iz proširene Evrope i njenih suseda aktivnih na polju mladih. Sedmodnevni seminar u Bakuu, Azerbejdžan, okupio je 40 omladinskih radnika/ca i omogućio im da pronađu partnere za transnacionalnu saradnju u oblasti omladinskog rada, sa posebnom pažnjom na pitanje nezaposlenosti mladih.

Blog projekta.

Šta ima Evropo? Ponovo rušimo zidove! / What’s up Europe? Breaking the wall again!

2013

Donator: Evropska unija, program Mladi u akciji / Youth in Action

Partner: Savet za mlade opštine Épinay-sur-Seine, Pariz, Francuska

Ova desetodnevna omladinska razmena i umetnički projekat okupili su 16 mladih ljudi iz Srbije I francuske kako bi zajedno analizirali kros-kulturalne aspekte života mladih danas u Evropi I upoznali se sa različitim konceptima evropskog građanstva. Kroz umetničke intervencije u javnom prostoru Niša (izložba fotografija na zidu Tvrđave, flash mob na centralnom gradskom trgu) I javnu tribinu u okviru Nišvil festivala ovi mladi ljudi promovisali su multikulturalnost, međuetnički dijalog I toleranciju.

Umetničku radionicu volonterski su vodili umetnici Nikolas Jargić i Helena Bertaud inspirušući se projektom umetnika JR - Inside Out.

Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou / The Promotion of European Charter for equality of women and men in local life

2012–2013
Donator: Evropska unija, Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women

Partneri: Fenomena Kraljevo, Gradska Opština Medijana, LDA Mostar, (BH), Grad Mostar, (BH), Anima - Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor (CG), Grad Kotor (CG), Kvinna till Kvinna Foundation, Švedska

Opšti cilj projekta bio je davanje doprinosa rаzvoju lokаlnih rodno osetljivih politikа, merа i budžetirаnjа u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U okviru projekta edukovali smo predstavnike/ce lokalnih vlasti o evropskim standardima u oblasti rodne ravnopravnosti, lobirali lokalne vlasti glavne gradske opštine Grada Niša, Opštine Medijana za pristupanje međunarodnoj mreži Gradova za ravnopravnost i organizovali potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou od strane predsednika opštine, izradili studiju koja je poslužila kao osnova za izradu Lokalnog akcionog plana za primenu Povelje u Opštini Medijana koji je i usvojen u opštinskoj Skupštini. Obezbedili smo regionalno umrežavanje gradova Kraljeva, Korota, Mostara i Opštine Medijana i razmenu iskustava iz procesa izrade lokalnih akcionih planova za primenu Povelje.

Izgradnja poverenja među građanima - Pronađite put kroz lavirit proširenja / Civil Trust Building – Find your way through the Enlargement Labyrinth

2012

Donator: Evropska unija, PRINCE program

Partneri: European House, Mađarska, The World of NGOs, Austrija, Pro Democracy Association, Rumunija, Slovak Foreign Policy Association, Slovačka, CNVOS, Slovenija, ARCI, Italija, Association of Local Democracy Agencies, Francuska, Center for Change and Conflict Management, Albanija, Centre for Peace and Non-violence Osijek, Hrvatska, Community Development Institute Tetovo, Makedonija, LDA kancelarije iz Nikšića, Zavidovića i Peći

Jednogodišnji projekat saradnje i izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za promovisanje procesa proširenja i integracije zemalja Zapadnog Balkana među građanima/kama EU. Projekat je, kroz niz aktivnosti i međunarodnu turneju EU lavirinta, doprineo regionalnom povezivanju partnerskih organizacija, upoznavanju kulture zemalja Zapadnog Balkana kandidata za članstvo u EU i boljem razumjevanju procesa proširenja EU među građankama i građanima EU.

Internet prezentacija projekta.

Omladinski kulturni klub

2011 

Partner: Književni klub "Prejaka reč", Narodna biblioteka "Stevan Sremac"

Donator: Grad Niš

Ovaj kulturno–umetnički program nastao je sa željom da doprinese zadovoljenju kulturnih potreba mladih u Nišu i da mlade motiviše na korišćenje kreativnih kapaciteta. Projekat je skrenuo pažnju javnosti na stvaralački/spisateljski rad mladih i podstakao mlade na samostalno stvaralaštvo. 21 mlada osoba učestvovala je na konkursu za neobjavljene pisce sa preko 100 radova, a radovi njih trinaestoro izabrani su za objavljivanje u književnom almanahu. Almanah je štampan u 280 primeraka i organizovane su 3 uspešne javne prezentacije.

Institucionalna podrška Grada Arhusa, Danska, Gradu Nišu

2010–2013

Donator: Grad Arhus, Danska

Partneri: Grad Arhus, Danska, Grad Niš

Otvaranje Kancelarije Grada Arhusa u Nišu i program radnog angažovanja pripravnika pomenute kancelarije na poslovima podrške Kancelariji za evropske poslove, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša i Centru za zapošljavanje Niš.

Ekonomija i menadžment za organizacije civilnog društva / Economz and Management for Civil Societz Organizations

2010–2011

Partner: CVNO, Banjska Bistrica, Slovačka

Donator: Slovak Aid kroz fond Bratislava – Beograd, Slovačka.

Ovaj projekat podrazumevao je uspostavljanje međunarodne saradnje Ekonomskih fakulteta u Nišu i Banjskoj Bistrici, prenos dobre prakse i realizaciju jednosemestralnog pilot edukativnog programa iz ekonomije i menadžmenta za organizacije civilnog društva u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu. 28 predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz južne i istočne Srbije pohađalo je i uspešno završilo pomenuti kurs o čemu su dobili i sertifikate Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Mikrokredit šema za mala preduzeća i preduzetnike

2007–2010
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, Razvojna Banka Saveta Evrope, Banka Intesa SanPaolo, Italija
Partner: Banka Intesa Beograd

Trogodišnji program podrške inovativnim idejama koje doprinose razvoju preduzetništva i kreiranju novih radnih mesta podrazumevao je istraživanje potreba za ovom vrstom podrške lokalnom ekonomskom razvoju i preduzetništvu na teritoriji Centralne i Južne Srbije, definisanje adekvatnog mikrokredit proizvoda i distribuciju mikrokredita u iznosu od 1.000 do 30.000 evra. Ukupno je dodeljeno 900.000 evra mikro kredita za razvoj 30 malih preduzeća i poslovnih poduhvata.

Institucionalna podrška Grada Sirena, Francuska, Gradu Kragujevcu

2007–2009

Donator: Grad Siren, Franciska, Ministarstvo inostranih poslova Republike Francuske

Partneri: Grad Siren, Francuska, Grad Kragujevac, Predškolska ustanova Nada Naumović

U okviru ovog programa realizovana su dva projekta:

 • Rekonstrukcija dvorišta vrtića ‘’Kolibri’’ i pokretanje programa integracije u predškolski sistem dece iz susednog romskog naselja.
 • Podrška gradu Kragujevcu u planiranju lokalne socijalne politike kroz seriju seminara sa ekspertima Grada Sirena I studijsku posetu lokalnim socijalnim servisima u Sirenu. Kroz ovaj projekat formirana je sveobuhvatna baza podataka o deci predškolskog uzrasta sa teritorije grada Kragujevca I Grupa za socijalnu koheziju koja se bavi zaštitom dece predškolskog uzrasta u Kragujevcu.

Zajedno do lokalne strategije za mlade

2009

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Cilj projekta bilo je umrežavanje i animiranje lokalnih aktera koji se bave mladima na zajedničku akciju kroz pokretanje inicijative za izradu stratečkog dokumenta za mlade grada Niša. U okviru ovog projekta realizoivano je istraživanje i publikovana Studija o potrebama mladih u Nišu, organizovan dvodnevni okrugli sto sa predstavnicima lokalnih vlasti i nevladinih organizacijama koje se bave mladima Niša koji su zajedno izradili preporuke Gradu za izradu lokalne strategije za mlade Niša. Na samom kraju projekta predstavnici nevladinih organizacija koje su učestvovale u projektu potpisali su sa Gradom sporazum o saradnji na izradi Lokalne strategije za mlade.

Jedno mesto za sve mlade

2008–2009

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Partner: Grad Niš

Projekat je fokusiran na osnivanje i osnaživanje Omladinskog centra u okviru LDA koji će svojim aktivnositima odgovarati na prepoznate najbitnije potrebe mladih u Nišu. Ovaj centar će, uz aktivno učešće ciljne grupe, korišćenjem svih raspoloživih resursa, raditi na ujedinjavanju i razvoju kreativnih potencijala mladih u cilju doprinosa stvaranju razvijenog demokratskog okruženja u kome su mladi glavni akteri u procesima građanskog društva. Realizacijom projekta daje se direktan doprinos:

 • razvoju Omladinskog programa LDA razvijanjem mreže vršnjačkih edukatora
 • pobošanju informisanosti mladih na teme od društvenog značaja koje nisu obuhvaćene obrazovnim planom i programom tokom srednjoškolskog obrazovanja
 • razvoju omladinskog aktivizma i volonterizma
 • informisanju mladih o mogućnostima studiranja u Nišu i to na inovativan način iz perspektive samih studenata

Co.Ar.Pa. Zanatske kooperative za jednake mogućnosti / Co.Ar.Pa.

2008–2009

Donator: Evropska unija, program Interreg III A Adriatic Cross Border

Partneri: Comunità Montana Valle Roveto, Italija, Comunità Montana del Catria e Cesano, Italija, Istituto D’ Arte Superiore “V. Bellisario”, Avezzano, Italija, Opština Zavidovići, Bosna i Hercegovina, Grad Niš, Ženski informativni centar, Niš

Opšti cilj ovog projektа je bio rаzvoj lokаlnih inicijаtivа zа zаpošljаvаnje, podsticаnje socijаlne integrаcije žena nа tržište rаdа, kroz unаpređenje ljudskih resursа i poboljšаnje preduzetničke kulture u oblаsti zаnаtske proizvodnje.

U okviru projekta realizovano je istraživanje o ženskom preduzetništvu na teritoriji Grada Niša, 15 preduzetnica iz Niša i okoline je unapredilo svoja znanja kroz seriju treninga o , studijsku posetu italijanskim preduzetnicama i regionalno umrežavanje sa preduzetnicama iz Osijeka (HR) i Zavidovića (BH). Započet je rad na razvijanju zajedničkog Brenda kojim bi se ova mreža preduzetnika mogla predstaviti na EU tržištu.

Omladinska razmena "InterculturArt"

2008–2009

Donator: Evropska unija, program Mladi u akciji/Youth in action

Partneri: Grad Niš, Cooperativa Or.So. Alba Italija, Balkan Sunflower Priština, LDA Nikšić, LDA Zavidovići

Projekat je omogućio povezivanje mladih umetnika koji se bave angažovanom uličnnom umetnošču sa teritorije balkana I Italije. Tokom desetodnevne razmene oni su imali prilike da istražuju I upoređuju najbolje prakse promovisanja angažovane umetnosti u lokalnim zajednicama kao I da zajedno osmisle I izvedu ulični performans u Nišu na temu tolerancije I međuetničkog razumevanja. Čitav process zabeležen je I u dokumentarnom filmu koji možete pogledati na
https://www.youtube.com/watch?v=vrJbf1LEqyMhttps://www.youtube.com/watch?v=WIUDNmQalxY.

Nevladine organizacije i civilni sektor: promoteri demokratije i aktivnog gradjanstva

2007

Donatori: Savet Evrope, Generalni direktorat za demokratiju i politička pitanja Evropske Unije.

Partner: Grad Niš

Kroz ovaj projekat organizovana je dvodnevna međunarodna konferencija sa preko 100 učesnika/ca iz Srbije i EU na teme:

 • novog srpskog zakona o udruženjima građana i drugim pravnim regulativama koje se odnose na organizacije civilnog društva,
 • saradnje lokalnih i nacionalnih vlasti sa organizacijama civilnog sektora,
 • učešća mladih,
 • aktivnog građanstva,
 • ljudskih prava i borbe protiv nasilja nad ženama

Preporuke učesnika/ca konferencije predate su odgovarajućim ministarstvima Republike Srbije.

Mladi, ispravan smer / Youth, the right direction

2007–2010

Donator: Evropska unija kroz program Mladi u akciji

Partneri: ALDA, Francuska, International School for Peace, Irska, Replay - Cemea del Mezzogiorno, Italija, Eurodesk Italy, Italija, British Council Wales, UK, Building Bridges, Holandija, LDA kancelarije I njihovi gradovi domaćini Brtonigla, Osijek, Sisak, Mostar, Zavidovići, Prijedor, Subotica, Nikšić, Skadar, Kutaisi

Ovim projektom uspostavljena je međunarodna mreža (20 partnera iz 11 različitih zemalja) i platforma za saradnju na omladinskim programima. U okviru projekta realizovani su međunarodni putujući sajam kroz Balkan, seminari na temu omladinskog aktivizma, EU programa Mladi u akciji i trening o Evropskoj volonterskoj službi. Na lokalnom nivou formirana je grupa mladih ambasadora/ki, aktivista/kinja iz Niša, uspostavljena info tačka na temu „Evropske informacije i mladi“, a uspešno je realizovana i akreditacija LDA pri Evropskoj volonterskoj službi za organizaciju koja šalje, prima i koordinira rad drugih organizacija i institucija sa volonterima/kama iz Srbije i EU.

Jačanje svesti o upravljanju otpadom kroz edukaciju o selektivnom odlaganju kartonskog I plastičnog otpada / Raise awareness on waste management through education and implementation of selective compilation of cardboard and pet waste

2007–2009
Donatori: Kanton Ženeva, Švajcarska, Grad Ženeva, Švajcarska, Grad Siren, Francuska

Projekat je podrazumevao realizaciju složenog edukativnog programa kao I pilotiranje lanca aktera koji se bave selektivnim odlaganjem I reciklažom kartonskog I plastičnog otpada na teritoriji grada Kragujevca. Tokom 30 meseci trajanja projekta realizovano je istraživanje o kapacitetima za selektivno odlaganje otpada, edukativna kampanja koja je uključivala radionice sa profesorima, decom predškolskog I srednjočkolskog uzrasta, radniscima javno-komunalnog preduzeća ‘’Čistoća’’, nabavku I postavljanje 40 kontejnera za karton I 57 za PET ambalažu I umrežavanje I pokretanje rada lanca aktera relevantnih za process selektivnog odlaganja I reciklažu otpada u Kragujevcu.
Promo filmovi, nastali u okviru projekta, koje su osmislili učenici kragujevačke Politehničke škole
https://youtu.be/67ujCJ8piWc
https://youtu.be/r3Ud-FxGbTI

Zajedno – Balkan u Evropi, Evropa na Balkanu / Together – the Balkans in Europe, Europe in the Balkan

2006–2009

Partneri: ALDA, LDA Kosovo, Savet Evrope, TV ARTE Strasbourg, TV B92 Beograd, Krug Niš, TV HANA/Nova Kumanovo, RTV 21 Priština, Auivitec Strasbourg.

Donator: Evropska unija, program CARDS Regional Media Support Programme

Opšti cilj projekta bio je doprinos pomirenju na Balkanu kroz profesionalizaciju izveštavanja u medijima iz regiona.
Četvoro mladih novinarki i novinara iz Makedonije, Srbije i sa Kosova su, uz mentorstvo starijih kolega i koleginica iz TV Arte, obučeni za primenu kroskulturne metodologije u izradi dokumentarnih filnova i repotraža. Kao rezultat projekta izrađena su četiri dokumentarca na teme koje su od značaja za region: žene u postkonfliktnim društvima, zaštita životne sredine, prisustvo nacionalizma u svakodnevnom životu i razvoj kulture u postkonfliktnim društvima. Dokumentarci su prikazani na više evropskih festivala, kao i na lokalnim televizijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Kosovu.
Dokumentarac o Rezoluciji UN 1325 – žene u postkonfliktnim društvima https://www.youtube.com/watch?v=GGJg2hCukcc

Hendikep I integracija : Socijalni I pedagoški centar kao instrument rada I usluga u razvoju socijalnih preduzeća u Cenralnoj I Južnoj Srbiji / Handicap and Integration: the Social and Pedagogical Centre as work instrument and service in developing the social enterprise in the Central and Southern Serbia

2006–2008

Partneri: Centar za socijalni rad Kragujevac, Kooperativa "Vivere" Kragujevac

Donator: Codess Sociale, Italija , Region Veneto, Italija

Projekat je, u prvoj fazi, obuhvatao analizu znanja o socijalnom preduzetništvu među predstavnicima civilnog sektora u Kragujevcu i Nišu I studijsku posetu socijalnoj kooperativi Codess sociale u italiji u cilju prenosa dobre prakse. Finalni rezultat prve faze projekta bilo je osnivanje prve socijalne cooperative u Srbiji, cooperative ‘’Vivere’’ u kragujevcu. Druga faza projekta započela je istraživanjem nivoa znanja o socijalnom preduzetništvu predstavnika lokalne samouprave I Centra za socijalni rad u Kragujevcu, kao I istraživanje potreba zaposlehih u kooperativi ‘’Vivere’’, te novu studijsku posetu socijalnoj kooperativi Codess sociale u italiji i seriju seminara u cilju podizanja nivoa znanja I razvoja veština za uspešno vođenje socijalnog preduzeća za predstavnike kooperativa ‘’Vivere’’ I ‘’ Abbraccio’’ iz Kragujevca.

Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu / Local Economic Development in the Balkans

2006–2007

Partneri: Edukacioni centar Leskovac, Tavolo Trentino con Kraljevo, Italija, Grad Kraljevo

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Republike Francuske

Kroz projekat je podržana realizacija dve lokalne inicijative, u Leskovcu i Kraljevu.

1. Projekat: Prvi koraci ka socio-ekonomskoj koheziji

Osnivanje dva centra za podršku poslovnom sektoru u Srbiji ( Leskovac ) i Bugarskoj (Pernik) . Ovi centri pružaće konsultantske usluge, kao i logistiku i posredovanje za organizaciju zajedničkog nastupa na domaćim i međunarodnim privrednim sajmovima i zajednički izlazak na tržište EU za preduzetnike, mala i srednja preduzeća iz pogranične oblasti Srbija/Bugarska.

2. Projekat: Put vode

Podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja pet ruralnih mesnih zajednica opštine Kraljevo kroz udruživanje i osnivanje teritorijalnog pakta javnih i privatnih aktera iz tih zajednica. Poseban focus bio je na razvoju upravljanja teritorijalnim resursima, odgovornog i održivog seoskog turizma i organske poljoprivrede.

ANCI/ALDA Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva u Južnoj i Istočnoj Evropi / Actions on Capacity-Building of Local Authorities and Civil Society in Southern and Eastern Europe

2005–2008

Donator: Irish Aid, Irska, ANCI - Nacionalna asocijacija italijanskih opština, Ministarstvo inostranih poslova Italije.

Partneri: Grad Niš, Grad Kragujevac, Grad Kraljevo, Školska uprava Niš, Umetnička škola Niš, Pravno poslovna škola Niš, Fond za razvoj Opštine Leskovac, Tavolo Trentino con la Serbia, NGO – KVART Kraljevo, NGO- OGI Niš, LDA Prijedor, LDA Peć.

Trogodišnji program podrške razvoja demokratije u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Leskovcu kroz program treninga za predstavnike/ce lokalnih vlasti, institucija i organizacija civilnog društva (trening iz oblasti odnosa sa javnošću za zaposlene u lokalnim samoupravama; trening o EU - struktura EU, funkcionisanje, programi podrške dostupni Srbiji, INTEREG i CARDS; trening pisanja projekata po standardima Evropske komisije). Poseban deo programa bio je namenjen jačanju kapaciteta mladih za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.
Dokumentarac o jednoj od aktivnosti u okviru ovog projekta možete pogledati na https://youtu.be/ikyzl7zp-24

Međuetnički odnosi kao preduslov stabilnog društva u Centralnoj i Južnoj Srbiji / Interethnic relations as a precondition for stabile civil society in Central and Southern Serbia

2004–2005

Donator: Savet Evrope kroz program Confidence Building Measures

Partneri: Osnovna škola Vuk Karadžić, Produkcijska kuća Krug

Podrška razvoju dijaloga i poverenja između dece romskog i srpskog porekla kroz seriju edukativnih i kreativnih radionica, kao i zajednički rad na produkciji tri kratka dečija igrana i jedan dokumentarni film.

Norveška prekogranična konferencija / Norway Transborder Conference

2006

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške

Partner: Grad Niš

Međunarodna konferencija "Pravo na ekonomsku inicijativu za lokalni održivi razvoj : Mikro kreditni potencijali. Dostignuća i izazovi u Srbiji" organizovana za predstavnike lokalnih vlasti, ministarstava, malih i srednjih preduzeća i druge aktere iz oblasti preduzetništva, sa ciljem pregleda situacije i potreba za mikro kreditnim programima u Srbiji kao vidu doprinosa lokalnom održivom razvoju.

Promovisanje lokalnog ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu: Izgradnja kapaciteta mladih / Promoting Local Economic Development in Western Balkans: Youth Capacity Building

2005

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške

Partneri: Grad Kragujevac, Regionalna razvojna agencija za Šumadiju i pomoravlje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Serija treninga za mlade sa ciljem podrške u sticanju neophodnih znanja potrebnih za pisanje biznis plana za sopstvene poslovne ideje. Rezultati ovog programa bili su detaljno razrađenih 20 biznis planova.

Međunarodna konferencija "Novi pristupi u socijalnoj zaštiti"

2005

Donator: Region Emilia-Romagna, Italija

Partneri: Grad Kragujevac, Reggio nel Mondo, Region Emilia-Romagna

Petodnevni program prenosa dobre prakse u razvoju socijalne zaštite omogućio je predstavnicima lokalne samouprave Kragjevca uvid u model razvoja lokalnih politika i usluga u oblasti socijalne zaštite po italijanskom modelu. Predstavnici regiona Emilia-Romagna diskutovali su sa predstavnicima Kragujevca o budućim pravcima razvoja lokalnih politika socijalne zaštite u Kragujevcu i o budućoj saradnji u toj oblasti.

Održivi razvoj i zaštita životne sredine. Saradnja sa lokalnim vlastima / Sustainable development and Protection of Environment. Co-operation with local authorities

2003–2005

Donator: FEDRE, Kanton Ženeva, Švajcarska

Partneri: Grad Kragujevac, Cantone Geneva, Cooperativa Sociale CAUTO-Brescia, Stalna konferencija gradova i opština SKGO, Javno preduzeće "Gradsko zelenilo" Kragujevac

Tokom trajanja projekta realizovane su kampanja za podizanje svesti stanovništva o zaštiti životne sredine i održivom razvoju , brojni sastanci sa lokalnim akterima iz ove oblasti, međunarodna konferencija o Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom i usklađivanju domaćih zakona iz oblasti zaštite životne sredine sa EU standardima, seminari za predstavnike lokalnih vlasti i javnih preduzeća , TV debate na temu zaštite životne sredine kao I javna akcija čišćenja grada.Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB